WYCHOWANIE jest głęboką, wielopłaszczyznową interakcją między dzieckiem (zespołem dzieci) a dorosłymi (Nauczycielem, Rodzicem, Zespołem), traktujemy UCZNIÓW PODMIOTOWO.

Pamiętamy o odrębności każdej osobowości, prawie wychowanka do samodzielności w wyborach. Musimy, jednak, planować zabiegi wychowawcze i dokładnie precyzować cele naszych działań.

Pragniemy towarzyszyć i uczestniczyć w rozwoju naszych uczniów, którzy dorastają do przyszłych zadań, żyjąc w swym społecznym otoczeniu.

Dążymy do tego, by cała uczniowska społeczność uświadamiała sobie i realizowała podstawowe normy moralne, kształciła umiejętność odróżniania dobra od zła, kierowała się podstawowymi zasadami i wartościami etyki chrześcijańskiej

POCZUCIE prawdziwego BEZPIECZEŃSTWA stanowi podstawowy i niezbędny czynnik uruchamiający rozwój osoby. Nasza szkoła wytwarza mechanizmy niwelujące wszelkie zagrożenia. Dziecko przebywając w klimacie spokoju, życzliwości i przyzwolenia uzyskuje wewnętrzne poczucie bezpieczeństwa.

Budujemy w naszych podopiecznych POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI dające jednostce siłę, niezależność, swobodę wyrażania swej osobowości, wolność myślenia, odczuwania, bycia sobą , energię w życiu. Tworzymy w nas wszystkich dążenie do akceptacji siebie ze wszystkimi ograniczeniami i zaletami. Szacunek do siebie budujemy na bazie trafnej, ustalonej, adekwatnej społecznie samooceny. Pragniemy, by dzieci i dorośli głęboko i mocno kochali siebie jako osoby, mogli polegać na mocnych stronach i akceptować ograniczenia.

Akceptując siebie dajemy dziecku i sobie szansę na wytworzenie postawy SZACUNKU do innych. Próbujemy zrealizować to zadanie pod hasłami „Jestem OK. – Jesteś OK.” lub „Miłuj bliźniego jak siebie samego”.

Istnienie takiego stosunku społecznego pozwoli dzieciom naturalnie i trwale przyswoić i zrealizować podstawowe normy i zasady współżycia w grupie rówieśniczej i w relacjach z dorosłymi.

Wychowujemy uczniów w duchu tolerancji. Akceptując odrębność, ograniczenia, własną specyfikę, tworzymy w dzieciach postawy przyzwolenia na inność. Indywidualizm i odrębność w zachowaniach, przekonaniach, cechach fizycznych i psychicznych, jest ceniona jako wartość życia społecznego. Nasi uczniowie nie potraktują ludzkiej inności jako podstawy do izolacji i odrzucenia. Są wrażliwi na ludzkie uczucia i potrzeby.

Próbujemy przekazać uczniom  zasady dobrego wychowania. Dbamy o kulturę osobistą. Zwracamy uwagę na formy i sposoby wypowiadania się. Utrwalamy nawyki poprawnego zachowania w różnych sferach życia społecznego          (spożywania posiłków, korzystanie ze środków komunikacji, przebywanie w różnych instytucjach) i w relacjach z różnymi osobami, grupami osób (stosunek do osób starszych, dzieci, ludzi niepełnosprawnych).
Dążymy do tego, aby język, strój i zachowanie uczniów naszej szkoły stały się jej piękną wizytówką.

Chcemy, aby dzieci traktowały życie ludzkie, jako wartość samą w sobie. Wyrazem tego ma być dbałość o zdrowie własne i innych, kształcenie nawyków zdrowego trybu życia (sen, posiłki, aktywność fizyczna), troska o bezpieczeństwo, zwłaszcza w sytuacjach potencjalnie trudnych (sala gimnastyczna, pracownie, ruch uliczny). Prowadzimy działania w zakresie profilaktyki uzależnień oraz przemocy.

Dążymy do wytworzenia w nas postawy ODPOWIEDZIALNOŚCI za własne decyzje i zachowania oraz za współudział w działaniu grupowym. Chcemy, aby dzieci były gotowe ponosić konsekwencje własnych kroków, by ich decyzje były wyważone i przemyślane.

Ponieważ piękno naszego życia tkwi w jego trudzie, chcemy przygotować dzieci do podejmowania zdrowych, skutecznych mechanizmów radzenia sobie ze stresem wynikającym z sytuacji trudnych do rozwiązania (trudnych poznawczo) i do zniesienia (trudnych emocjonalnie) w ich życiu. Pragniemy, by dzieci były samodzielne i zaradne, aby umiały zwracać się o pomoc do rówieśników i osób starszych, by umiały brać i dawać wsparcie emocjonalne. Uczymy je radzić sobie ze swoimi napięciami emocjonalnymi w sposób zdrowy i akceptowany społecznie.

Mamy nadzieję, że nasi uczniowie poddani w szkole odpowiedniemu treningowi staną się uczciwi i odważni. Będą potrafili przyznać się do błędów, mówić prawdę, odważnie bronić swoich racji, nie podlegając konformizmowi. W szkole w zdecydowany sposób preferujmy zachowanie asertywnie, odróżniając je wyraźnie od działań agresywny.

Wychowujemy chłopców i dziewczęta do podjęcia określonych ról związanych z płcią. Prowadzimy zajęcia promujące prawidłowy rozwój psychoseksualny. Wskazujemy dzieciom wartości płynące z życia w rodzinie.

Kształtujemy w dzieciach postawę dbałości o swoje otoczenie. Zwracamy uwagę na estetykę, ład, porządek. Rozwijamy wrażliwość artystyczną. Wychowujemy w świadomości naszego naturalnego związku z przyrodą. Próbujemy wytworzyć postawę dobrego i odpowiedzialnego GOSPODARZA naszej ZIEMI.